Andrzejki 2008   

Piknik 2008  

Wigilia 2008  

O nas

         Stowarzyszenie „Bratnich Serc” dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu (StBS) powstało 30 czerwca 2000 r. Siedziba organizacji mieści się w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (ŚDS) w Oświęcimiu przy ulicy Słowackiego 1a. W jego szeregach znajdują się przede wszystkim osoby po kryzysach psychicznych, w dużej części korzystający z usług ŚDS, ich rodziny, bliscy i znajomi. Ponadto członkami StBS są specjaliści określonych dziedzin, wykorzystujący swoje umiejętności i kwalifikacje w pracy na rzecz innych. Powołując Stowarzyszenie chciano przede wszystkim stworzyć miejsce spotkań - tak zwany Klub - osób potrzebujących pomocy, ich rodzin bliskich oraz sympatyków StBS oraz udzielać szeroko pojmowanej pomocy w kontekście uruchamiania istniejących zasobów społecznych i budowania sieci oparcia społecznego. Organizacja ta działa również w oparciu o ideę samopomocy. Nikt bowiem nie zrozumie chorej osoby tak dobrze, jak tylko drugi chory człowiek. Idea ta spełnia dwie podstawowe funkcje. Po pierwsze kształtuje w osobach niepełnosprawnych postawę gotową do niesienia pomocy innym. Po drugie często osoby chore czują się wyalienowane ze swojego otoczenia, opuszczone przez rodziny, bliskich i sąsiadów, dlatego też wszelka aktywność na rzecz innych wytwarza  w nich poczucie przynależności. Czują się potrzebni, a to z kolei pełni bardzo istotną rolę w budowaniu zdrowego wizerunku samego siebie, jak również stwarza możliwość kształtowania poprawnych relacji w otoczeniu. Ponadto ze względu na przejawy wykluczania społecznego osób chorych, Stowarzyszenie promuje postawę tolerancji wobec osób niepełnosprawnych z tytułu zdrowia psychicznego.
        Członkowie StBS udzielają pomocy na poziomie kilku płaszczyzn. Po pierwsze zbierają informacje o osobach potrzebujących pomocy, a następnie próbują do nich dotrzeć. Czynione są starania zmierzające do wyciągnięcia ich z domów i aktywizowania, pomagania w zmaganiu się z gąszczem przepisów prawnych oraz mobilizowania do zmiany swojego życia. Większość osób trafia do Stowarzyszenia dzięki innym chorym, którzy pragną pomagać tym, którzy są osamotnieni w swojej chorobie. Organizowana jest nie tylko pomoc indywidualna, ale również grupowa. Grupowe formy pomocy obejmują przede wszystkim zajęcia integracyjne, o charakterze terapeutycznym, psychoedukacyjnym oraz terapię zajęciową (np. z zakresu lektoratu języka niemieckiego i łacińskiego, rozwijania zdolności plastycznych, fotografowania, itp.).
        Kolejną formą działalności realizowaną przez StBS jest budowanie swego rodzaju partnerstwa lokalnego na rzecz osób niepełnosprawnych z tytułu zdrowia psychicznego. Inicjowana jest współpraca ze środowiskiem lokalnym, ponadlokalnym i z zagranicą, instytucjami i organizacjami rządowymi i pozarządowymi, kościołem, fundacjami, osobami fizycznymi, przedstawicielami środowisk psychiatrycznych oraz innymi podmiotami o podobnym zakresie działalności. Pozwala to na zabezpieczenie kompleksowej pomocy i skoordynowanych działań na rzecz chorego. Budowanie partnerstwa lokalnego odbywa się nie tylko poprzez spotkania służbowe związane z określonymi kompetencjami danej jednostki, ale również poprzez spotkania integracyjne. StBS jest organizatorem i współorganizatorem tak zwanych pikników integracyjnych, spotkań i zajęć psychoedukacyjnych, na które zapraszani są przedstawiciele różnych środowisk lokalnych.
        Stowarzyszenie chcąc pozyskać środki na swoją działalność, przystępuje do konkursów grantowych. Wiele z nich udało się wygrać, dzięki czemu zdobyto pieniądze na realizację programów rehabilitacyjnych. Od sierpnia 2004 r. StBS posiada status organizacji pożytku publicznego. Pozwoliło to na wzbogacenie budżetu poprzez przekazanie 1,5% od należnego podatku na konto StBS przez ludzi dobrej woli. Specyfika Stowarzyszenia mobilizuje ludzi do czynnego udziału na rzecz ludzi chorych. Nikt z członków nie przygląda się biernie problemom, z którymi borykają się niepełnosprawni lecz stara się aktywnie przeciwdziałać destrukcji i osamotnieniu najsłabszej części naszej lokalnej społeczności. Powszechnie wiadomo, że siła tkwi w grupie. Dlatego też powstało Stowarzyszenie – grupa ludzi chcących poświęcić swój wolny czas i umiejętności w pracy na rzecz drugiego człowieka.